Szukasz kreacji?

Wybierz okazję. Zaproponujemy najpiękniejsze

Biznes
Bankiet biznesowy, Spotkanie biznes, Event
Czas wolny
Spotkanie z przyjaciółmi, Wakacje, Weekend, Resort
Imprezу
Noc, Impreza, 18, Panieński, Sylwester
Suknie casual
Przyjęcie rodzinne, Garden Part, Dzień
Wesele
Gość, Panna młoda, Druhna, Mamy
Wieczorowe
Bal, Gala, Czerwony dywan, Studniówka
Tylko się rozglądam
Jaki jest Twój rozmiar?

Wybierz dwa rozmiary najbliższe Twojej figurze

32
34
36
38
40
44
46
48
Dalej
Kiedy potrzebujesz kreacji?

Wybierz datę na 1 dzień przed wydarzeniem

Odkryj
Nr 1 w Polsce! Rewolucja w modzie |
Najpiękniejsze kreacje. Ekskluzywni projektanci mody.
Zaufało nam już tysiące klientek.

Regulamin konkursu – Wygraj wypożyczenie

 • REGULAMIN KONKURSU LA POUDRE®  | WYGRAJ WYPOŻYCZENIE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą “Wygraj wypożyczenie”

DEFINICJE

Organizatorem konkursu jest LA POUDRE® – właściciel Serwisu lapoudre.pl, odpowiednio sprzedawca, użyczający lub wynajmujący, P. Tenderenda wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MYLION P. Tenderenda z siedzibą: ul. Pałacowa 27, 05-816 Michałowice Wieś, zarejestrowany jako podatnik podatku VAT-EU o numerze NIP: PL8222159432 i REGON: 712532958;

Uczestnik – osoba, która zgłasza swój udział w konkursie;

 • 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. Naruszenie przez uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 2. Konkurs ten nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.).
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu.
 4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz odwołania/zamknięcia Konkursu w dowolnym momencie trwania Konkursu.
 5. Konkurs trwa od dnia 06.12.2020 r. godz. 00.00 do odwołania go przez Organizatora.
 6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 7. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 • 3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE & ZASADY
 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem pracowników LA POUDRE®
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Instagram lub Facebook spełniającego warunki serwisu.
 3.  Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na stronie LA POUDRE® na portalu Facebook i Instagram, w przypadku wygrania Konkursu, nadesłanego zdjęcia.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. w skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
 • ZASADY KONKURSU
 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez dodanie na swój profil Instagram lub Facebook zdjęcia ukazującego stylizację w kreacji wypożyczonej/zakupionej z serwisu LA POUDRE®, a następnie dodanie do zdjęcia w podpisie hashtag (tzn. znacznik poprzedzony #) #lapoudrepl oraz oraz otagowanie (tzn. oznaczenie w treści) @lapoudrepl. Link do opublikowanego zdjęcia należy przesłać na adres e-mail: kontakt@lapoudre.pl, potwierdzając chęć udziału w konkursie.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilach marki LA POUDRE® Instagram/Facebook w ciągu 2 dni, licząc od ostatniego dnia miesiąca. Nasza stylistka wybierze najlepszą stylizację z wszystkich.
 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanego zdjęcia i posiada pełne prawa autorskie do wspomnianej publikacji.
 4. Jeżeli – w ocenie Organizatora – którakolwiek stylizacja konkursowa nie będzie spełniała kryteriów oceny lub będzie naruszała zasady współżycia społecznego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia jej z konkursu.
 • 4 NAGRODY
 1. Konkurs przewiduje 1 Zwycięzce.
 2. Nagrodą w konkursie jest darmowe wypożyczenie dowolnej kreacji z serwisu.
 3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.
 4. Wyróżnione Zgłoszenie Konkursowe zostanie ogłoszone w terminie 2 dni od zakończenia Konkursu.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony mailowo o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w zgłoszeniu Konkursowym.
 6. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
 7. Koszty wysyłki towarów zamówionych podczas wykorzystywania wygranej w Konkursie pokrywa LA POUDRE®
 8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.
 9. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję, według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 5 DANE OSOBOWE
 1. Osoby biorące udział w Konkursie i/lub Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i mają prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 2. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie i/lub Uczestników przetwarzane będą jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrywaniu Reklamacji, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • POSTĘPOWANIE REKLAMYCYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail. na adres: kontakt@lapoudre.pl.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@lapoudre.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 3. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
 4. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia Zwycięzcy danej Edycji Konkursu.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości kontaktu z uczestnikiem z powodu podania nieprawdziwych lub błędnych danych. W takiej sytuacji Nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook oraz Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.